کارگاه‌ها

یادگیری کودک در حین بازی به توانمندسازی او در زمینه حسی – حرکتی کمک می کند. او دستکاری می کند، الگو می دهد، جور می کند، اندازه می گیرد، می سازد، خراب می کندو به کشفیاتی در زمینه یژگی های اشیا، مفاهیم مربوط به توده، ارتفاع، حجم و بافت، بزرگی و کوچکی، بلندی و کوتاهی، سفتی و نرمی، صافی و زبری پی می برد.

کارگاه‌های پرورشی پرچین

نمایش عروسکی بازی خلاق / بازی تمرکزی یوگا
نقاشی و کاردستی تئاتر و موسیقی بدن من
زبان انگلیسی سفالگری باغبانی
مهارت های زندگی زبان زرافه ( زبان زندگی) سازه و ساختنی
شعر و کتاب خوانی آشپزی آزمایشات علمی