هوش چين

رده سنی

مناسب رده سني ٢ تا ٣ سال

تعداد جلسات کارگاه

4 جلسه در یک ماه

مدت زمان کارگاه

هر جلسه 30/1 ساعت

اهداف کارگاه

  • آموزش غير مستقيم جهت ارتقای هوش هشتگانه
  • افزايش خلاقيت
  • افزايش مهارت‌های شخصی و اجتماعی
  • تخليه هيجان و كاهش اضطراب
  • افزايش تمركز و دقت
  • درك تشابه و تضاد و مفهوم دسته‌بندی
  • ارتقاء رابطه‌ی مادر و كودك