امروزه شهرها و گسترش شهرنشینی ماهیت دیگری برای کوچه و محله های قدیمی رقم زده است، کوچه هایی که زمانی محل بازی، شادی، قهر و آشتی کودکان بود جای خود را به پارک ماشین و موتور داده و دیگر خبری از آن هیاهوهای کودکانه نیست، نه تنها کوچه ها، بلکه خانه ها هم دیگر آن وسعت و طراوت گذشته را ندارد و گلدان کوچکی بر لب پنجره جایگزین آن گل ، گیاه و درخت های باغچه شده است.

در چنین شرایطی که رفته رفته پویایی، تحرک و بازی های جمعی و اجتماعی کودکان جای خود را به بازی های انفرادی بدون تحریک و شادابی داده است و کودکان به جای بازیگوشی بیشتر گوشی بازی می کنند و بیش از پیش از حضور در پارک ها و فضاهای سبز محروم شده اند.

در چنین شرایطی مجموعه پویای پرچین با فراهم کردن یک فضای باز به وسعت 1000 متر در یک بستر طبیعی، امن و متنوع، بازی سرخوشانه و یادگیری آزاد کودکان را فراهم ساخته است. کودک در این فضای باز که ” مزرعه ” نام دارد در کنار تسهیلگران و دیگر کودکان، می توانند آزادانه بدوند، هوای تازه استنشاق کنند، گرمای آفتاب را بر پوست خود حس کنند، آب و خاک و گیاه را لمس کنند، حیوانات اهلی مزرعه همچون مرغ، اردک، گوسفند، خرگوش را ببینند، به آنها غذا دهند و با دنیای حیوانات آشنا شوند و  از بسترهای متنوع مزرعه همچون سایت نقاشی، شن بازی، نجاری، شبکه طنابی، خانه درختی، پل معلق، دیوار سنگ نوردی استفاده کنند و مجموعه ای از بازی های جسمی، حرکتی و تعادلی را تجربه کنند.

مزرعه آزاد در واقع قلمرویی است که کودکان در آنجا داستان های خود را می سازند و تسهیلگران در تلاش اند، کودکان در گروه های سنی و جنسی مختلف فرصت  یادگیری آزاد را بطور خودانگیخته، سرخوشانه و خیال پزدازانه با کمترین محدودیت در آنجا تجربه کنند و اینگونه در شرایطی که خانواده ها دغدغه سلامت و پویایی کودکشان را دارند، بستری طبیعی، امن و متنوع را برای رشد همه جانبه کودکان فراهم سازند.