وبلاگ

نیاز کودکان در دنیای جدید متاورس

از آنجایی که مفهوم متاورس خود هنوز در حال رشد است، چندین تعریف برای توصیف آن وجود دارد. به عبارت ساده، متاورس یک قلمروی دیجیتالی است که به انسان ها...

نگاهی به مقوله آموزش اجباری به کودکان و تفاوت آن با فرایند صحیح یادگیری;مسئله‌ای که این روز‌ها در مدارس چالش‌های جدیدی به بار آورده‌است.

در جوامع شکارچی-گردآورنده، کار اصلی کودکان بازی بوده‌ است و از ویژ گی‌های این جوامع تفریح زیاد، کار کم، لذت بردن از کار، روحیه مشارکت و همــکاری، اســتقلال‌طلبی و...