مقالات

نگاهی به مقوله آموزش اجباری به کودکان و تفاوت آن با فرایند صحیح یادگیری;مسئله‌ای که این روز‌ها در مدارس چالش‌های جدیدی به بار آورده‌است.

در جوامع شکارچی-گردآورنده، کار اصلی کودکان بازی بوده‌ است و از ویژ گی‌های این جوامع تفریح زیاد، کار کم، لذت بردن از کار، روحیه مشارکت و همــکاری، اســتقلال‌طلبی و...