بازی های آزاد، کودکان شادتری می‌سازد که به لحاظ ذهنی سالم ترند