نگاهی به مقوله آموزش اجباری به کودکان و تفاوت آن با فرایند صحیح یادگیری;مسئله‌ای که این روز‌ها در مدارس چالش‌های جدیدی به بار آورده‌است.